Försäljningsvillkor företag

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Cloetta Sverige AB (bycloetta.se), org.nr. 556674-9155, Brogatan 7, 211 44 Malmö, (”Cloetta”) och er som företagskund (”Kunden” eller ”ni”). Om Cloetta och ni har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

bycloetta.se medger inte att privatpersoner köper produkter.

1. Produkter

Cloetta erbjuder produkter till försäljning till företag på sin webshop, i butiker, via telefon eller via e-post. Cloetta reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen eller i butikerna, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Cloetta har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen och butikerna.

2. Beställning

Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren och förbinder sig därmed att följa Villkoren. Beställning kan göras i webshopen, butik, via telefon eller via e-post. Beställning för leverans till utlandet är ej möjlig.

3. Leverans

Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i webshopen i samband med beställning. Vid telefonbeställning eller e-postbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan.
Vid ändrat förfogande av leverans tillkommer en avgift om 250 kr exkl. moms per sändning eller 550 kr exkl. moms per pall i sändning.

Om Kunden inte är på plats vid leveranstillfället hamnar paket hos närmaste ombud, paket som ej hämtas ut kommer Kunden att debiteras 250 kr exkl. moms för att leverans inte varit möjlig.
Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats

4. Prisernas giltighetstid

Cloetta förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges.

6. Betalningsvillkor

Det är möjligt att betala med kredit-/debitkort eller via faktura.

Vid fakturabetalning ska betalning erläggas inom 30 dagar från fakturadatum, vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Cloetta äger rätt att överlåta fordringar till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Cloetta kommer som huvudregel att överlåta fordringar kopplade till fakturabetalning till Fortnox Finans. Vid fakturafrågor kontakta Fortnox Finans kundservice. Vid fakturabetalning kan Cloetta/Fortnox komma att genomföra en kreditupplysning.

8. Transportskada

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Cloetta. Kund ska även kontakta Cloetta samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Cloettas kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Cloetta en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.

Instruktion fotografering:
Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.

  • Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
  • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
  • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
  • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
  • Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig.
  • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
  • Den skadade produkten i sin helhet.
  • Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
  • Närbild på skadan/skadorna

Kontakta Cloetta via mail [email protected]

9. Reklamation

Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta Cloetta via mail [email protected]. Cloetta står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom sex månader från det att produkten levererades till Kund kan inte göras gällande.

10. Ansvarsbegränsning

Cloettas ansvar är begränsat till direkta skador upp till ett belopp som motsvarar orderns värde om inte annat följer av tvingande lag. Cloetta ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster.

11. Force majeure

Cloetta ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure, d.v.s. omständigheter som Cloetta inte kunnat råda över och som förhindrar Cloetta att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Såsom force majeure räknas exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, pandemi/epidemi eller fel i el-/tele-/dataförbindelser som drabbar Cloetta eller någon av dess underleverantörer. Föreligger force majeure är Cloetta befriad från att utföra sina avtalsenliga skyldigheter till omständigheten upphör. Om en sådan situation uppstår ska Cloetta informera Kunden snarast. Har omständigheten förelegat i längre än två månader har både Kunden och Cloetta rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar

Cloetta förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på bycloetta.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras.

13. Personuppgifter

I den mån Cloetta behandlar personuppgifter kopplade till era köp av varor eller tillgång till webbplatsen återfinns information om sådan personuppgiftshantering i Cloettas Privacy Policy Privacy policy (cloetta.se)

14. Tillämplig lag & Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Cloetta och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.
Försäljningsvillkor uppdaterade 2022-02-09

Välkommen till vår e-handel för företag! Är du här som privatperson, klicka på Privat så kommer du till sidan för våra fysiska godisbutiker.

Privat